การทำสารนิพนธ์

การทำสารนิพนธ์

โดยทั่วไป การทำสารนิพนธ์ หรือ การทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) คือ การศึกษาวิจัยอิสระโดยการค้นคว้าทำความเข้าใจกับความรู้นั้น ๆ แบบไม่จำกัดรูปแบบของการศึกษา กลั่นกรองความรู้เนื้อหาสาระที่มีผู้ศึกษาวิจัยไว้แล้ว นำมาสรุปใหม่ให้อยู่ในหัวข้อเรื่องเดียวกัน แต่มีเนื้อหาต่างกัน และ ศึกษาได้ง่ายกว่า

"<yoastmark

ส่วนประกอบสำคัญ การทำสารนิพนธ์

สารนิพนธ์อาจแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนประกอบตอนต้น ส่วนประกอบเนื้อ
เรื่องและส่วนประกอบตอนท้าย

ส่วนประกอบตอนต้น
ส่วนนี้ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เรียงลำดับตั้งแต่ปกไปจนถึงส่วนเนื้อเรื่อง โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ปกหรือปกนอก (Cover) นิสิตเป็นผู้เย็บเล่มและทำปกให้หลังจากที่สารนิพนธ์ ได้รับการประเมินจากอาจารย์นิเทศก์แล้วโดยให้ใส่ปกอ่อนด้วยวิธีไสสันทากาวบนแผ่นปกพิมพ์ข้อความต่าง ๆ ดังนี้ ชื่อสารนิพนธ์(หากยาวกว่าหนึ่ง บรรทัด พิมพ์ให้เป็นรูปสามเหลี่ยมหัวกลับ) ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้าไม่ต้องมีค าน าหน้าชื่อ ยกเว้นกรณีมีบรรดาศักดิ์ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ราชทินนาม และไม่มีวุฒิทางการศึกษาใด ๆ ต่อท้าย ระบุว่าสารนิพนธ์/ นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร…..สาขาวิชา….. ชื่อสถาบัน เดือน ปี ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าเสนอสารนิพนธ์
2. สันปก(Spine) พิมพ์ชื่อเรื่อง และชื่อผู้ศึกษาค้นคว้าไม่ต้องมีค าน าหน้าชื่อ ยกเว้น กรณีมีบรรดาศักดิ์ฐานันดรศักดิ์ หรือราชทินนามให้ใส่ไว้ด้วย โดยไม่ใส่วุฒิทางการศึกษาใด ๆ ต่อท้าย ไปตามความยาวของสันปก ระบุปีที่เสนอสารนิพนธ์ตามความยาวของสันปก

3. หน้าปกใน (Title Page) พิมพ์ข้อความต่าง ๆ เช่นเดียวกับปกนอกของสารนิพนธ์ คือ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนไม่ต้องมีค าน าหน้าชื่อ ยกเว้นกรณีมี บรรดาศักดิ์ฐานันดรศักดิ์ หรือราชทินนามให้ใส่ไว้ด้วย โดยไม่ใส่วุฒิทางการศึกษาใด ๆ ต่อท้ายและ สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร…..สาขาวิชา….. ชื่อสถาบัน เดือน ปี และข้อความ
4. หน้าอนุมัติ (Approval Page) สารนิพนธ์ที่เขียนเป็นภาษาไทย ให้เขียนหน้าอนุมัติ เป็นภาษาไทย
5. หน้าประกาศคุณูปการ (Acknowledgement) เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ศึกษาค้นคว้ากล่าว แสดงคำขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ในการท าสารนิพนธ์ขอบคุณสถาบันองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูล และขอบคุณสถาบันที่ให้ทุนอุดหนุนการศึกษาค้นคว้า ในตอนท้ายความยาวของข้อความต้องไม่เกิน 1 หน้า ให้ลงชื่อผู้ศึกษาค้นคว้าด้วย

6. บทคัดย่อ (Abstract)
บทคัดย่อมีข้อความ 2 ส่วน ดังนี้
6.1 ส่วนที่เป็นข้อมูลสารนิพนธ์ ได้แก่
6.1.1 รหัสประจำตัวนิสิต
6.1.2 สาขาวิชาและอักษรย่อของชื่อปริญญาที่ได้รับ ตามด้วยสาขาวิชาที่ระบุไว้ใน วงเล็บ
6.1.3 คำสำคัญ (Keyword) ของสารนิพนธ์เรื่องนั้น ๆ ควรเป็นค าที่แสดงเนื้อหา สำคัญของสารนิพนธ์ คำสำคัญไม่ควรใช้คำย่อ เพราะจะนำไปใช้ในการทำดัชนีเพื่อการสืบค้น ต้องมีคำสำคัญภาษาไทยในบทคัดย่อภาษาไทย และคำสำคัญภาษาอังกฤษในบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
ส าหรับสารนิพนธ์
6.1.4 ชื่อผู้ทำสารนิพนธ์
6.1.5 ชื่อสารนิพนธ์
6.1.6 คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์พร้อมระบุปริญญาสูงสุด ที่ได้รับ
6.1.7 จำนวนหน้า
6.1.8 ปีพ.ศ. ที่ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
6.2 ส่วนที่เป็นบทคัดย่อ
บทคัดย่อเป็นส่วนที่กล่าวถึงเนื้อหาย่อของสารนิพนธ์ทั้งเล่ม โดยสรุปสาระสำคัญของ การศึกษาค้นคว้าให้สั้น กะทัดรัด ชัดเจน ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการศึกษา ค้นคว้า วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า ผลการศึกษาค้นคว้าและข้อเสนอแนะ โดยเขียนเป็นความเรียงต่อเนื่อง ให้เรียงบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อน โดยบทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน หนึ่งหน้ากระดาษ ขนาดตัวอักษร 14-16 พอยท์
8. สารบัญ (Contents) เป็นส่วนที่แจ้งให้ทราบถึงล าดับหน้าของส่วนประกอบสำคัญ ทั้งหมดที่มีอยู่ในสารนิพนธ์แต่ละบท แต่ละเรื่อง เริ่มต้นจากหน้าใด ช่วยให้ความสะดวกในการค้นหาเรื่อง หรือบทที่ต้องการ
9. สารบัญตาราง (List of Tables) เป็นส่วนหนึ่งที่แจ้งลำดับหน้าของตารางทั้งหมดที่มี อยู่ในสารนิพนธ์ รวมทั้งตารางในภาคผนวกด้วย โดยเรียงลำดับก่อนหลังตามที่ปรากฏในสารนิพนธ์ ลำดับที่และชื่อของตารางจะต้องตรงกับที่ให้ไว้ในเนื้อหา

10. สารบัญภาพ (List of Figures) เป็นส่วนที่แจ้งลำดับหน้าของภาพประกอบเนื้อหา ซึ่งมีหลายประเภท ได้แก่ รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ ที่มีอยู่ทั้งหมดในสารนิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์นั้นว่าอยู่ในหน้าใด โดยเรียงลำดับก่อนหลังตามที่ปรากฏในสารนิพนธ์ ลำดับที่ของภาพและชื่อของภาพจะต้องตรงกับที่ให้ไว้ในเนื้อหา

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แบบที่ปรึกษา ผู้ช่วยทำวิจัย

 

TAG:

 รับทำวิจัย , รับจ้างวิจัย , วิจัยการศึกษา,  วิจัยศึกษาศาสตร์, ปรึกษาการทำวิจัย , จ้างทำวิจัย , รับทำดุษฎีนิพนธ์, ปรึกษาวิทยานิพนธ์ , จ้างทำวิทยานิพนธ์, รับวิเคราะห์ข้อมูล , รับวิเคราะห์SPSS , รับจ้างSPSS, รับจ้างEVIEW , รับจ้างAMOS , รับวิเคราะห์EVIEW, รับทำวิจัยpantip, รับทำวิจัยsanook,รับทำวิจัย ราคา,วิจัย ป.ตรี,วิจัยป.ตรี ราคา, วิจัย ป.โท ,วิจัย ป.โท ด่วน, วิจัย ป.โท ราคา, รับเขียนแผนธุรกิจ , รับเขียนบทความ , รับตีพิมพ์บทความ, จ้างทำวิจัยโลจิสติกส์  , จ้างทำวิจัยเศรษฐศาสตร์ , ปรึกษาวิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์, รับสืบค้นกฎหมายเพื่อวิทยานิพนธ์  , รับวิเคราะห์ STATA , จ้างทำ STATA, รับทำวิจัยปริญญาเอก,รับทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก, รับทำวิทยานิพนธ์บริหารการศึกษา, รับทำวิทยานิพนธ์การเงิน, รับทำวิยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์,  รับทำวิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์, ดุษฎีนิพนธ์ การเงิน, ดุษฎีนิพนธ์ ศึกษาศาสตร์, การจัดการ management, รับทำวิจัยโลจิสติกส์, รับทำผลงานวิชาการ,  รับปรึกษาการเลื่อนตำแหน่ง,รับทำรายงาน,รับทำcoursework, ,รับทำassignment,รับเขียนหนังสือ,  ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์, การทำวิทยานิพนธ์,  เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์, เคล็ดลับการทำดุษฎีนิพนธ์, รับทำวิจัย รับทำสารนิพนธ์ การจัดการเรียนการสอน,เคล็ดลับการทำดุษฎีนิพนธ์, รับทำรายงาน, รับทำassignment,  รับทำcoursework