การทำวิจัยสื่อสารมวลชน

การทำวิจัยสื่อสารมวลชน

แนวคิด เทคนิค การออกแบบ  การทำวิจัยสื่อสารมวลชน

การทำวิจัยสื่อสารมวลชน   ควรเริ่มต้นจาก ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ด้านสื่อสารมวลชนเป็นอันดับแรก  หลังจากนั้นจึงเป็นการทำความเข้าใจกับ ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัยเบื้องต้น สำหรับงานวิจัยด้านการสื่อสาร และการสื่อสารมวลชน  ซึ่งต้องสามารถทำการออกแบบงานวิจัย การกำหนดและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ที่ถูกต้อง  ตลอดจนกรรมวิธีทางข้อมูล การนำเสนอและการวิเคราะห์ข้อมูล และองค์ประกอบการนำเสนอรายงานการวิจัย  เพื่อนำความที่ได้ไประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากรายงานการวิจัย  

หัวข้อวิจัยสื่อสารมวลชน
หัวข้อวิจัยสื่อสารมวลชน

ขอบเขตงานวิจัยด้านสื่อสารมวลชน

 • การศึกษาสภาพ/ปัญหา/ความต้องการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ
 • การศึกษาการใช้บริการระบบสืบค้นสารสนเทศ
 • การประเมินการใช้งานและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การศึกษาการพัฒนาฐานข้อมูลดรรชนี
 • การวิเคราะห์เนื้อหาวารสาร/หนังสือ/ละคร
 • การวิเคราะห์ระบบจัดการสารนิเทศ
 • การศึกษาการใช้สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่าง หัวข้อวิจัยสื่อสารมวลชน

1. Awareness, perception and perpetration of cyberbullying by high school students and undergraduates in Thailand

2. อิทธิพลของ ปัจจัยการส่งเสริมการขายออนไลน์ ตามแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี และแบบแผนพฤติกรรมที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทแฟชั่นทางเว็บไซต์ลาซาด้า

3.  สถานภาพองค์ความรู้การวิจัย ด้านภาพยนตร์ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย

4.ประสิทธิผลการสื่อสาร เพื่อการถ่ายทอดความรู้ คุณประโยชน์ “สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา” เพื่อการพัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการรับรู้และการให้ความร่วมมือจากชุมชน

5. การปรับภาพลักษณ์ และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อสินค้าชาตรามือและศรีจันทร์

6. Digital Journalism and News and Feature Video Writing in the 21st Century

7. ห้องแห่งเสียงสะท้อนออนไลน์ บผู้ออกเสียงเลือกตั้งครั้งแรก ในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562

8. ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย ในสภาวะแข่งขันใหม่: กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่

9. ปัจจัยด้านการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ ของตัวแทนขายประกันที่มีผลต่อ การตัดสินใจซื้อ ประกันชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่

10. การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าและคุณค่าตราสินค้ากับการใช้บริการแหลมเจริญซีฟู้ดของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่

 1. การวิจัยด้านการสื่อสาร
 2. การทำวิจัยด้านการสื่อสาร
 3. วิทยานิพนธ์ด้านนิเทศศาสตร์
 4. หัวข้อวิทยานิพนธ์ด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสาร
รับทำวิจัย รับทำวิจัยปริญญาโท รับทำวิจัยปริญญาเอก
รับทำวิจัย รับทำวิจัยปริญญาโท รับทำวิจัยปริญญาเอก

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย