หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษา

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษา

แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย กระบวนการทำวิจัย หลักการ การเลือก หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษา ดุษฎีนิพนธ์ด้านการศึกษา

 วิจัยทางการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของวิจัยด้านสังคมศาสตร์ คือ ระเบียบวิธีการจัดการสืบค้นข้อมูลอย่างมีระบบ เพื่อค้นหาคำตอบของปัญหาวิจัย เกี่ยวกับตัวแปรทางการศึกษา และผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการจัดการการศึกษา  หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษา จึงเกี่ยวข้องกับตัวแปรต่างๆ เหล่านี้

การวิจัยทางการศึกษา (อังกฤษ: Educational research) เป็นการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบในสาขาการศึกษา การวิจัยอาจมีการใช้วิธีการและแง่มุมที่หลากหลายด้านการศึกษา เช่น การเรียนรู้ของผู้เรียน วิธีการสอน การฝึกหัดครูและพลวัตห้องเรียน

ผู้วิจัยทางการศึกษาโดยทั่วไปแล้วเห็นด้วยว่าการวิจัยจะต้องเคร่งครัดและเป็นระบบ อย่างไรก็ตามมีการเห็นร่วมน้อยในประเด็นมาตรฐาน เกณฑ์และกระบวนการวิจัยที่แน่นอน ผู้วิจัยทางการศึกษาอาจใช้ศาสตร์หลายสาขาเข้ามาเกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยาและปรัชญา และเลือกใช้วิธีการวิจัยตามศาสตร์นั้น ๆ ได้

การวิจัยทางการศึกษา

1. การเลือกปัญหาการวิจัยที่มีผลกระทบ/สนใจ
2. การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่จะศึกษา
3. การเลือกรูปแบบวิธีวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูล
5. การเขียนรายงานผลการวิจัย

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อวิจัยการศึกษา
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อวิจัยการศึกษา

 25 หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษา ทั้งระดับปริญญาเอก และปริญญาโท

 

1. การพัฒนาเกณฑ์สมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน / ประมา ศาสตระรุจิ.
http://thesis.swu.ac.th/swudis/Adu_Ed/Prama_S.pdf
2. ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / อัญชลี พิมพ์พจน์.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Adm/Unchalee_P.pdf
3. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ระดับ ปริญญาโทhttp://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000005252
4. การควบคุมภายในที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3   ระดับ ปริญญาโทhttp://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003499
5.การควบคุมภายในที่ส่งผลต่อความเสี่ยง ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000004459
6.การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม   ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003793

7.การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนประทุมนุสรณ์ ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003727

8.การดำเนินการตามกลยุทธ์การตลาดที่ส่งผล  ต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคริสเตียน  ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003770

9.การนิเทศในโรงเรียนกลุ่มบางเลน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม 2  ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000004493

10.การบริหารงบประมาณโดยใช้วัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่งในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003791

11.การบริหารงานบริการการได้ยิน ของโรงเรียนโสตศึกษาต้นแบบทดลองสองภาษาในประเทศไทย
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000005491

12.การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000004455

13.การบริหารงานวิชาการกับระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000004462

14.การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003781

15.การบริหารตามยถากรรม (Management by volitional action) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003775

16.การบริหารสำนักงานอัตโนมัติกับผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา   ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003274

17.การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ การดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003272

18.การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรี (Ethics development of satrinonthaburi school) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003802

19.การพัฒนาทุนมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (Human capital development of nursing college under Praboromarajchanok institute) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003592

20.การพัฒนาบุคลากรกับความพร้อม ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002756

21.การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษา (The development of knowledge management model for schools) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002767

22.การพัฒนารูปแบบที่มีประสิทธิภาพของการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003780

23.การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000004457

24.การวิเคราะห์องค์ประกอบ และการพัฒนาตัวชี้วัดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003760

25.การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาในประเทศไทย ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002800

 

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษา
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษา
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ การใช้STATA ข้อมูลอนุกรมเวลา

อ้างอิง

  1. รับทำวิจัย
  2. รับทำวิทยานิพนธ์

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย