วิจัยการเงิน หลักทรัพย์

การทำวิทยานิพนธ์ วิจัยการเงิน หลักทรัพย์

แนวคิดพื้นฐาน ไอเดีย กระบวนการทำวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ สาขาการเงิน หัวข้อวิจัย วิจัยการเงิน หลักทรัพย์ วิจัยป.โท การเงิน

นิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาเล่าเรียน ในหลักสูตรด้านการเงิน ของคณะบริหารธุรกิจ หรือ คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน  รวมไปถึงหลักสูตร วิทยาศาสตร์การเงิน  วิศวกรรมการเงิน การที่จะทำวิจัยการเงินได้  ต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาสาระในหลักสูตที่เรียนอย่างละเอียดลึกซึ้ง ทั้งการเงินธุรกิจ การเงินองค์กร และความรู้เกี่ยวกับตลาดทุนและตลาดเงิน  

ก่อนเริ่มกำหนดชื่อเรื่องวิจัย ผู้วิจัยต้องสำรวจตัวเองว่าอยากทำหรือสนใจหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องอะไร หรืออาจจะทำงานอยู่ในเนื้อหาที่มีความถนัด  เช่น ตราสารหนี้ หุ้นกู้ หลักทรัพย์  สินเชื่อ ฯลฯ วิจัยการเงิน หลักทรัพย์ เป็นหัวข้อที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด  สำหรับการทำวิจัยป.โท วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท สาขา การเงิน

การทำวิจัยการเงินหากเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน มักจะศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน และ ความผันผวน (Volatility)  เช่น การศึกษาความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ

วิจัยการเงิน หลักทรัพย์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยการเงิน
วิจัยการเงิน หลักทรัพย์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยการเงิน

แนวคิดพื้นฐาน การทำวิจัยด้านการเงิน หลักทรัพย์  หัวข้อวิจัยการเงินที่น่าสนใจ     

หากพูดถึงงานวิจัยทางการเงิน หรือ หัวข้อวิจัยการเงินที่น่าสนใจ คนทั่วไปย่อมนึกถึงงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้แล้วได้ประโยชน์จริง  เช่น  หากเป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  ย่อมอยากอ่าน งานวิจัยทางการเงิน ที่อ่านแล้วทำให้ทราบแนวทางหรือกลยุทธ์การลงทุน  ความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนสูง หรือผลตอบแทนเท่ากันแต่ความเสี่ยงต่ำกว่า 

หรือหากเป็นผู้บริหารองค์กรธุรกิจ  อาจอยากอ่าน  งานวิจัยทางการเงิน ที่ทำให้ทราบว่าควรบริหารองค์กรในด้านการเงิน หรือบริหารการเงินอย่างไร  การถือครองเงินสด  การบริหารสินทรัพย์  การเพิ่มความสามารถในการทำกำไร เป็นต้น

หัวข้อวิจัยการเงิน วิจัยการเงิน หลักทรัพย์ ที่น่าสนใจ

วิจัย วิทยานิพนธ์ สาขาการเงิน เหล่านี้ ผู้เขียน ได้ทำการรวบรวมได้จาก ฐานข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากเว็บไซต์ต่างๆ ผู้สนใจ สามารถใช้ งานวิจัยกา่รเงินเหล่านี้ สำหรับใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเบื้องต้น สำหรับการ กำหนดหัวข้อวิจัยการเงิน โครงร่างวิจัยการเงิน การเลือก ชื่อเรื่อง วิทยานิพนธ์การเงิน และสามารถพิจารณาหัวข้อและเนื้อหาต่างๆ ในวิจัยแต่ละเล่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนและการเรียบเรียง งานวิจัยการเงิน ต่อไป

การวิจัยทางการเงิน เป็นเครื่องมือหนึ่งในการแสวงหาคำตอบ สำหรับปัญหา ในศาสตร์ทางการเงิน แขนงต่าง ๆ  ของการวิจัยทางการเงิน การพัฒนาหัวข้อการวิจัยทางการเงิน การออกแบบทางการวิจัยทางการเงิน การนำเสนอผลการวิจัย ตลอดจนประเด็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ประเด็นการวิจัยทางการเงิน รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อการวิจัยทางการเงิน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นที่ผู้วิจัยต้องมีเพื่อใช้เป็นฐานคิดในการดำเนินการวิจัยทางการเงิน ทั้งนี้ผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา การกำหนดนโยบายและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาคการเงินและประเทศในมิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างยั่งยืน

การกำหนดชื่อเรื่อง ของงานวิจัยการเงิน  บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  วิทยาศาสตร์การเงิน  วิศวกรรมการเงิน  มีความยากง่ายต่างกันในเรื่องของเทคนิคการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางเศรษฐมิติ  แต่พื้นฐานความรู้ทางการเงิน ไม่แตกต่างกันมากนัก  เพราะเนื้อหาที่เรียนมีโครงสร้างคล้ายกัน  แต่สาขาวิทยาศาสตร์การเงิน และวิศวกรรมการเงิน จะมีรายวิชาที่เพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐมิติ หรือ Econometrics ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึง ระดับกลาง

หรือบางหลักสูตร  สามารถใช้แบบจำลองทางเศรษฐมิติที่ซับซ้อนมากๆ  เช่น ตระกูล GARCH ทั้งหมด  ไปจนถึง การวิเคราะห์หรือทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว  Cointegration และการทดสอบ การปรับตัวระยะสั้น หรือ  Error  Correction  Model  ตัวย่อที่นักวิจัยมักจะพบเห็นได้บ่อยคือ  ECM  ซึ่งบางงานจะทำการทดสอบ ต่อเนื่องไปจนถึง Casually Test  เพื่อดูความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างกันของตัวแปรที่ทำการศึกษา

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ วิจัยการเงิน หลักทรัพย์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ วิจัยการเงิน หลักทรัพย์

อ้างอิง

  1. รับทำวิจัย
  2. รับทำวิทยานิพนธ์

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย