รับแก้ไขงานวิจัย

รับแก้ไขงานวิจัย แก้ไขวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ รายงานวิจัยทุกประเภท

ศูนย์ให้บริการงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทุกโปรแกรมสำหรับงานวิจัยทุกประเภท  รับแก้ไขงานวิจัย โดยทีมวิจัยที่เชี่ยวชาญหลายสาขา ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในการให้คำปรึกษา แก้ไข ออกแบบงานวิจัย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการทำวิจัยทุกขั้นตอน

รับแก้ไขงานวิจัย รับแก้ไขวิทยานิพนธ์ รับแก้ไขดุษฎีนิพนธ์
ให้บริการรับแก้ไขงานวิจัย รับแก้ไขวิทยานิพนธ์ รับแก้ไขดุษฎีนิพนธ์

ทีมงานที่เข้าใจคนทำวิจัย รับแก้ไขงานวิจัย การแก้ไขงานวิจัยทั้งเล่ม หรือ แก้ไขงานวิจัยบางส่วน  การปรับเนื้อหาที่มาและความสำคัญ  การแก้ไข Plagiarism (จากโปรแกรม Turn It In และ อักษราวิสุทธิ์)  การเขียนและเรียบเรียงวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การปรับแก้ตัวแปรในกรอบแนวคิดงานวิจัย  การหาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนตัวแปรในกรอบแนวคิดงานวิจัย  การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ทั้งจากสูตรดั้งเดิม Yamane  ตารางการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Morgan และการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันอย่าง การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี G*Power นักสถิติชาวเยอรมัน ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยลดปัญหาความคลาดเคลื่อนจากวิธีการคำนวณด้วยวิธีการอื่น รับแก้ไขผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพิ่มเติมผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวแบบเดิม สถิติและทดสอบสมมติฐาน รวมไปถึงการแก้ไขรูปแบบของเนื้อหาเล่มวิจัยและวิทยานิพนธ์  การจัดทำบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

รับแก้ไขงานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ (Business Administration)   วิจัยด้านการตลาด (Market Research)  วิจัยการเงิน (Finance Research)  วิจัยด้านการจัดการ (Management Research)  การจัดการโลจิสติกส์และจัดการโซ่อุปทาน (Logistics and Supply chain Management Research)  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management Research)   และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)  เป็นต้น

รับออกแบบและแก้ไขงานวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์ (Economics) รับออกแบบและแก้ไขผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยแบบจำลองทางเศรษฐมิติ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจำลองทางเศรษฐมิติที่มีความซับซ้อน เช่น GARCH Model , Cointegration , Error Correction Model (ECM) , Casually Test , ARMA/ARIMA  การวิเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพผลการพยากรณ์ด้วยเทคนิคต่างๆ

ให้คำปรึกษาและแก้ไข การรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสำหรับการสร้างตัวแปร ในกรอบแนวคิดสำหรับงานวิจัย ด้านรัฐศาสตร์ วิจัยรัฐประศาสนศาสตร์  แก้ไขงานวิจัยด้านการบริหารนโยบายสาธารณะ  การบริหารรัฐกิจ  การเมืองและการปกครอง  งานวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  เป็นต้น

รับแก้ไขงานวิจัยปริญญาเอก
รับแก้ไขงานวิจัยปริญญาเอก

ให้บริการรับแก้ไขงานวิจัย ระดับปริญญาเอก และงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ที่มุ่งเน้นงานวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการสร้างแบบจำลองหรือรูปแบบ สมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model : SEM) และ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA)

การทำวิจัยด้วยการวิเคราะห์สถิติขั้นสูง กล่าวคือ สมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model : SEM) และ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) เป็นเทคนิคการทำวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในการศึกษาระดับสูง หรือ ในระดับปริญญาเอก

เนื่องจากงานวิจัยที่ใช้เทคนิคการสร้างตัวแบบด้วยแบบจำลองทางสถิติประเภทนี้ทำให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากวงการวิชาการ ทั้งในต่างประเทศและในประเทศ นอกจากสามารถนำเสนอผลงานของนักศึกษาในคณะและมหาวิทยาลัยที่ศึกษาแล้ว  การทำวิจัย  ด้วยการใช้สถิติขั้นสูง จะทำให้สามารถนำเสนอเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศ เช่น ISI และ SCOPUS  การวิจัย SEM เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ที่มีเป้าหมาย หรือ  วัตถุประสงค์ รวมไปถึงระเบียบวิธีวิจัยทีชัดเจน ซึ่งสิ่งที่นักวิจัยต้องให้ความสําคัญ คือ การ review ทฤษฎีและงานวิจัยสนับสนุนการสร้างโมเดลในบทที 2 ว่าจะต้องตรงเรืองตรงประเด็น อย่างเป็นเหตุผล

การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง มีได้ทั งเพือการยืนยัน (confirmation) และเพือการสํารวจ (exploration) หมายความว่า การสร้างโมเดลอาจมีวัตถุประสงค์เพือการทดสอบทฤษฎี (theory testing) หรือเพือสร้างทฤษฎี (theory building)   นอกจากนี้ การวิจัยในยุคปัจจุบัน ส่วนใหญ่ มีโมเดลการวิจัยเป็ นโมเดลแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร

โดยมีหลักฐานจากทฤษฎีและ งานวิจัยรองรับ มีคําถามวิจัยง่าย ไม่ซับซ้อน มีการตั้งสมมติฐานวิจัยแยกเป็นข้อๆ ดังเช่น การวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) เป็นกรณีตัวอย่างหนึงของโมเดลการวิจัยแบบเก่า เป็นการศึกษาอิทธิพลระหว่างตัวแปรต่าง ๆ เพื่อดูว่ามีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรทีสันนิษฐานว่าเป็นสาเหตุต่อตัวแปรทีเป็นผลหรือไม่ สัมประสิทธิเส้นทาง เป็นค่าที่บ่งบอกถึงอิทธิพลทางตรงของตัวแปรที่เป็นสาเหตุทีทําให้อีกตัวหนึงเปลียนแปลงไป

รับแก้ไขงานวิจัยด้านการศึกษา  วิจัยบริหารการศึกษา วิจัยด้านการประเมินผลหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการทำวิจัยชั้นเรียน

ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือการแก้ไขงานวิจัย และแก้ไขวิทยานิพนธ์ด้านบริหารการศึกษาที่มีปัญหา เช่น การเรียบเรียง  การแก้ไขปัญหาการคัดลอก (Plagiarism) การเพิ่มความสมบูรณ์ของเนื้อหาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมต่างๆเช่น SPSS  STATA  รวมไปถึงการแก้ไขการเขียนผลการศึกษาที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยที่กำหนดไว้