รับประมวลผลข้อมูลSTATA

รับประมวลผลข้อมูลSTATA รับวิเคราะห์ STATA รับประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA งานด่วน งานเร่ง เสร็จเร็ว รับรองผลงาน

รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA รับประมวลผลข้อมูลSTATA รับวิเคราะห์STATA รับจ้างทำSTATA รับวิเคราะห์ข้อมูลSTATA รับวิเคราะห์ STATA งานดี รับรองไม่ผิดหวัง ราคาไม่แพง

รับประมวลผลข้อมูลSTATA รับวิเคราะห์STATA
รับประมวลผลข้อมูลSTATA รับวิเคราะห์STATA

PROFESSIONALDATAS  คือผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติและเศรษฐมิติ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงสถิติและเศรษฐมิติระดับสูง  สามารถข้อมูลทางสถิติ ทั้งข้อมูลจากแบบสอบถาม และข้อมูลทุติยภูมิทุกประเภท เช่น ข้อมูลในรูปแบบของอนุกรมเวลา (Time Series Data) ด้วยโปรแกรมที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับข้อมูลแต่ละประเภท ทั้ง EVIEW  STATA Limdep  ตามความเหมาะสม และความต้องการของนักวิจัย  รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมSTATA  รับวิเคราะห์STATA  รับแปลผลSTATA  รับ รัน STATA รับประมวลผลข้อมูลSTATA รับวิเคราะห์ข้อมูลSTATA รับวิเคราะห์STATA ทั้งการวิเคราะห์ระดับพื้นฐาน ไปจนถึงการวิเคราะห์ด้วยเศรษฐมิติและแบบจำลองขั้นสูง เช่น ARCH  ARIMA GARCH GARCH(1,1) EGARCH MGARCH TGARCT Cointegration และ Error Correction Model (ECM) เป็นต้น

รับวิเคราะห์ข้อมูลSTATA รับวิเคราะห์STATA รับประมวลผลข้อมูลSTATA
รับวิเคราะห์ข้อมูลSTATA รับวิเคราะห์STATA รับประมวลผลข้อมูลSTATA

วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Analysis)  และ การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ เพื่อการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร หรือ การทดสอบสมมติฐาน ตั้งแต่ แบบจำลองพื้นฐาน จนถึง แบบจำลองระดับสูง ที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน   จากประสบการณ์ของการทำวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ด้วยโปรแกรม STATA  สามารถกล่าวได้ว่า โปรแกรม STATA เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมครอบจักรวาล  สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งข้อมูลสำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ ที่ใช้เครื่องมือวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) ได้มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันกับการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม EVIEW  นอกจากนี้ โปรแกรม STATA ยังถูกใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์อีกด้วย

รับประมวลผลข้อมูลSTATA รับวิเคราะห์ข้อมูล STATA รับวิเคราะห์STATA  ด้วยทีมที่ทำงานรวดเร็วที่สุด ถูกที่สุด ด้วยงานที่มีคุณภาพ

นอกจากการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและสถิติระดับกลางแล้ว เรารับทำงานวิจัยที่ใช้ GARCH Model ทุก Model ที่วิเคราะห์ด้วย STATAได้แก่

 1. วิเคราะห์ GARCH (0,1) ด้วยโปรแกรม EVIEW 
 2.  GARCH(1,1)
 3.  EGARCH  
 4.  MGARCH   
 5.  Bivariate-GARCH   
 6.  Multivariate-GARCH  
 7.  DCC-GARCH  

Generalized Autoregressive Conditionally Heteroskedastic (GARCH) ถูกพัฒนามาจาก โมเดล ARCH Model ซึ่งเป็นแบบจำลองเศรษฐมิติแบบไดนามิก  กล่าวคือ เป็นแบบจำลองที่อธิบายการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อมูล  นักวิจัยโดยเฉพาะนักวิจัยการเงินและนักเศรษฐศาสตร์การเงินใช้แบบจำลอง ARCH เพื่อจำลองความเสี่ยงของสินทรัพย์ในช่วงเวลาการถือครองต่างๆ
Generalized Autoregressive Conditionally Heteroskedastic (GARCH) เป็นอีกแบบจำลองหรือModel ที่นำมาประยุกต์ใช้ในงานวิเคราะห์ข้อมูลประเภทอนุกรมเวลา (Time Series Analysis ได้อย่างกว้างขวางหลากหลาย โดยเฉพาะการมุ่งเน้นที่ variance ของข้อมูล  ทำให้มีการนำโมเดลนี้ไปดัดแปลงประยุกต์ใช้ในงานประเภทการสร้าง Trading Strategies อย่างหลากหลาย โดยเพราะการจำลองความผันผวน( Estimation Volatility) ตลอดจนการวิเคราะห์ Volatility Clustering ในสินค้าที่มีพฤติกรรมราคาแบบอ้างอิงเชิงเวลาได้ด้วย ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม EVIEW

ตัวอย่างงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ที่วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA

 1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดเครื่องสำอางค์ของเกาหลีของผู้บริโภคในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 2. การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาคอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าในระยะทาง 1 กิโลเมตร ในเขตศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ของกรุงเทพมหานคร โดยใช้ HEDONIC PRICING MODEL
 3. การศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการออมเงินของคนในเขตกรุงเทพมหานคร
 4. การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการลาออกของบุคลากรโรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
 5. รูปแบบการดื่มสุรา  การสูบบุหรี่  หรือการใช้สารเสพติดอื่นๆ ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 6. ความแตกต่างของโครงสร้างทางการเงินต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน กรณีศึกษา ธุรกิจโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 7. การศึกษาแบบ Case Control เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์กับการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในเขตพื้นที่ภาคใต้

จากงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดังกล่าว จะเห็นว่าโปรแกรม STATA สามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัย และงานวิทยานิพนธ์ ได้อย่างหลากหลายและกว้างขวาง  ทั้งงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ  งานด้านศึกษาศาสตร์  ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน รวมไปถึงงานวิจัยทางการแพทย์ด้วย

รายละเอียดงาน

รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม   Stata ในทุกสาขาวิชา ปรึกษาและออกแบบงานวิจัย โดยโปรแกรม STATA เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ ที่มีความสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งงานวิจัยสังคมศาสตร์ทั่วไป ที่ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสำหรับการทำวิจัย และสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ประเภททุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data)
.
**รูปแบบการวิจัยทั้ง Cross-sectional / Cohort / Case-control / Experiment
**การบรรยายข้อมูล เช่น % Mean SD Median IQR
**สถิติขั้นพื้นฐาน เช่น T-test, Correlation, ANOVA, Chi-square, Logistic regression เป็นต้น
**สถิติขั้นสูง เช่น Multiple logistic regression, Multiple linear regression, Survival analysis, Crude/Adjusted Odds ratio, Relative risk
.
>> การจัดทำแผนที่ กราฟ และนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
>> พร้อมให้คำปรึกษาการออกแบบวิจัย เขียน proposal / manuscript
.
ราคาเริ่มต้น 1500  บาท
.
**ราคาขึ้นอยู่กับรูปแบบการวิจัย ขอบเขตงาน ความยากง่ายของตัวแปร จำนวนตัวแปร และข้อมูลที่มีอยู่นะครับ สามารถสอบถามเพิ่มเติมและประเมินราคาก่อนได้ฟรีค่ะ
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แบบที่ปรึกษา ผู้ช่วยทำวิจัย

TAG:

 รับทำวิจัย , รับจ้างวิจัย , วิจัยการศึกษา,  วิจัยศึกษาศาสตร์, ปรึกษาการทำวิจัย , จ้างทำวิจัย , รับทำดุษฎีนิพนธ์, ปรึกษาวิทยานิพนธ์ , จ้างทำวิทยานิพนธ์, รับวิเคราะห์ข้อมูล , รับวิเคราะห์SPSS , รับจ้างSPSS, รับจ้างEVIEW , รับจ้างAMOS , รับวิเคราะห์EVIEW, รับทำวิจัยpantip, รับทำวิจัยsanook,รับทำวิจัย ราคา,วิจัย ป.ตรี,วิจัยป.ตรี ราคา, วิจัย ป.โท ,วิจัย ป.โท ด่วน, วิจัย ป.โท ราคา, รับเขียนแผนธุรกิจ , รับเขียนบทความ , รับตีพิมพ์บทความ, จ้างทำวิจัยโลจิสติกส์  , จ้างทำวิจัยเศรษฐศาสตร์ , ปรึกษาวิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์, รับสืบค้นกฎหมายเพื่อวิทยานิพนธ์  , รับวิเคราะห์ STATA , รับวิเคราะห์STATA, รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย STATA,จ้างทำ STATA, รับทำวิจัยปริญญาเอก,รับทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก, รับทำวิทยานิพนธ์บริหารการศึกษา, รับทำวิทยานิพนธ์การเงิน, รับทำวิยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์,  รับทำวิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์, ดุษฎีนิพนธ์ การเงิน, ดุษฎีนิพนธ์ ศึกษาศาสตร์, การจัดการ management, รับทำวิจัยโลจิสติกส์, รับทำผลงานวิชาการ,  รับปรึกษาการเลื่อนตำแหน่ง,รับทำรายงาน,รับทำcoursework, ,รับทำassignment,รับเขียนหนังสือ,  ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์, การทำวิทยานิพนธ์,  เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์, เคล็ดลับการทำดุษฎีนิพนธ์, รับทำวิจัย รับทำสารนิพนธ์ การจัดการเรียนการสอน,เคล็ดลับการทำดุษฎีนิพนธ์, รับทำรายงาน, รับทำassignment,  รับทำcoursework