รับทำค้นคว้าอิสระ (Independent Study) รับทำIS

รับทำค้นคว้าอิสระ (Independent Study) รับทำIS

เราคือมืออาชีพด้านการทำวิจัยทุกประเภท ทีมงานสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและโท หลายสาขา มีประสบการณ์ในการทำวิจัยทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 5,000 ฉบับ รับทำค้นคว้าอิสระ รับทำIS ในสายสังคมศาสตร์ทุกแขนง เช่น บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์และรัฐประศานศาสตร์  บริหารการศึกษา โลจิสติกส์และจัดการโซ่อุปทาน ศิลปกรรมศาสตร์ เป็นต้น

การศึกษาค้นคว้าอิสระ หมายถึง เป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งที่ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า วิจัย อย่างอิสระใน หัวข้อที่ตกลงกับอาจารย์ที่ปรึกษา นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนตามหลักสูตรปกติของ สถานศึกษา รับรองว่าผู้เรียนมีความสามารถเพียงพอที่จะศึกษาหัวข้อดังกล่าวได้ด้วยตนเอง

นอกจากนี้  การศึกษาค้นคว้าอิสระ ยังหมายถึง การศึกษา สิ่งประดิษฐ์ หรือการวิเคราะห์ระบบงานที่ใช้วิธีการวิจัย ซึ่งนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต แผน ข ได้ใช้กระบวนการในการศึกษาค้นคว้า ที่มีเนื้อหาสาระที่แสดงถึงความคิดริเริ่มของนักศึกษา และได้เรียบเรียงจากหัวข้อที่ได้รับอนุมัติมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบจนเสร็จสมบูรณ์ เพื่อขออนุมัติปริญญาระดับมหาบัณฑิตต่อไป

Independent study allows you to learn about a subject that’s unavailable in your school’s established curriculum or about a topic you would like to explore in greater depth. You create your course, determine what you study, and then work one-on-one with a faculty member to earn academic credit.

ส่วน วิทยานิพนธ์ หมายถึง การวิจัยที่ใช้กระบวนการในการแสดงความคิดริเริ่มการประมวลผลความรู้ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยนักศึกษา แผน ก ต้องเรียบเรียงจากหัวข้อที่ได้รับอนุมัติให้ทำวิจัย จนได้ผลครบถ้วนตามกระบวนการ แล้วนำมาวิเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบจนเสร็จสมบูรณ์  เพื่อขออนุมัติปริญญาระดับมหาบัณฑิต หรือระดับดุษฎีบัณฑิต ซึ่งโดยทั่วไป วิทยานิพนธ์จะเป็นผลงานวิชาการที่มีเนื้อหาสาระที่แสดงความคิดริเริ่มของนักศึกษา โดยมีปริมาณ คุณภาพ และเนื้อหาสาระที่สูงกว่าการค้นคว้าอิสระและอื่นๆ

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์

ปรึกษา ช่วยเหลือ รับทำค้นคว้าอิสระ

ให้บริการช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือ กระบวนการทำวิจัยทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การกำหนดหัวข้องานวิจัย  การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) การสร้างกรอบแนวคิดสำหรับงานวิจัย (Conceptual Framework) แนวทางการเขียน Theoretical Framework  สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมวิเคราะหืข้อมูล เช่น SPSS  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยEVIEW  STATA  AMOS  LISREL เป็นต้น ไปจนถึงการเขียนผลการศึกษา และตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

Independent Study or Scholarly Project

Independent studies or academic projects are designed to allow students to independently examine topics related to their core disciplines. Education is not necessarily a primitive contribution to knowledge, but it may be the presentation of analysis and discussion of information and ideas already in the literature of the field.

The requirement is to ensure that students can review the topic and organize academic reports on the investigation. Independent studies are the work of a single author. An academic project can be a team project.

Dissertation

Each candidate for the Doctoral degree must submit a dissertation to the School of Graduate Studies in partial fulfillment of the requirements for the degree.

อ้างอิง

  1. คำนิยามและความหมายของการศึกษาค้นคว้าอิสระ
  2. ตัวอย่างผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
  3. Thesis
  4. หัวข้อวิจัยด้านการจัดการ

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย