รับจ้างทำวิจัยและรับทำวิทยานิพนธ์ แบบผู้ช่วยวิจัยแนวใหม่

บริการรับทำวิจัย และ รับทำวิทยานิพนธ์  รับทำดุษฎีนิพนธ์ แบบมีส่วนร่วม ช่วยเหลือ  แนะนำ ข้อมูล สถิติ โปรแกรม และปัจจัยอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริการให้ทำวิจัย วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ได้เสร็จรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

รับจ้างทำวิจัย  โดยทีมวิจัยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทหลายสาขา มีประสบการณ์ทำวิจัยในสายสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์มากกว่า 15 ปี เช่น วิจัยกฎหมาย นิติศาสตร์  รับทำวิจัยตลาด  วิจัยการเงิน  วิจัยองค์กร

รวมถึงการทำโครงการเพื่อประเมินประสิทธิภาพองค์การและแผนงาน การวิเคราะห์โครงการ  วิจัยด้านบัญชี วิจัยเศรษฐศาสตร์ การบริหารการศึกษา การจัดการภาครัฐและเอกชน วิจัยด้านการจัดการ MBA และการช่วยเหลือแนะนำการทำวิจัยปริญญาเอก ดุษฎีนิพนธ์ ในสาขาต่างๆ  และสามารถทำวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS  STATA  AMOS  LISREL  EVIEW ได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา ในราคาที่ไม่แพง ไม่ต้องตามงาน  โดย รับจ้างทำวิจัย  โดยมุ่งเน้นความสำเร็จของงาน  ไม่ทิ้งงาน  ส่งงานวิจัยตามเวลา

  1. รวบรวมเอกสารงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ ในหัวเรื่อง/หัวข้อวิจัยที่ผู้ต้องการทำวิจัยกำหนด เช่น กฎหมายเปรียบเทียบระหว่างระบบไต่สวนและกล่าวหาเกี่ยวกับ “ความรับผิดทางคดีอาญาของนิติบุคคล” เป็นต้น  โดย professionaldatas จะทำหน้าที่รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่มีคำหลัก (Keyword) ที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องวิจัยดังกล่าวคือ “ความรับผิดทางคดีอาญา” “กฎหมายเกี่ยวกับนิติบุคคล” “ความรับผิดชอบนิติบุคคล” ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นต้น โดยจัดทำเป็นเนื้อหาสรุปพร้อมรายการอ้างอิงที่ครบถ้วน
  2. จากข้อ(1) หากต้องการทราบแหล่งข้อมูลหรือฐานข้อมูลที่ผู้จ้างวิจัยต้องการ approach ด้วยตัวเอง professionaldatas บริการสมัครสมาชิกพร้อมส่งมอบการเข้าถึงฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำวิจัย เช่นฐานข้อมูลด้านกฎหมายคือ “Westlaw” หรือฐานข้อมูลด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์เช่น ฐานข้อมูลรอยเตอร์,world bank,imf หรือฐานข้อมูลด้านตลาดทุนที่สำคัญของไทยเช่น setsmart เป็นต้น
  3. รวบรวม และ สรุปแนวคิด ทฤษฎี และบทความวิจัยสำหรับผู้จ้างวิจัยนำไปเรียบเรียงประกอบเนื้อหาให้สอดคล้องกับงานวิจัยของตน
  4. แนะนำการเลือกสถิติ เศรษฐมิติ แบบจำลอง ที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับการทดสอบสมมติฐานที่ผู้วิจัยกำหนดไว้
  5. แนะนำการคำนวณและการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการทางสถิติที่ถูกต้องและสอดคล้องกับรูปแบบของการทำวิจัย เช่นการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามวิธีของ Taro Yamane(1967) มีหลักเกณฑ์อย่างไร หรือการสุ่มตัวอย่างแบบวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) การสุ่มแบบกำหนดโควต้าหรือแบบแบ่งชั้นภูมิ มีหลักการอย่างไรและในทางปฏิบัติทำอย่างไร เป็นต้น
  6. บริการรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและเศรษฐมิติ เช่น spss,eview,stata,sas,amos,lisrel,minitab,mathlab และ lindep ว่าแต่ละโปรแกรมมีวิธีวิเคราะห์ วิธีใช้ และความเหมาะสมสำหรับรูปแบบข้อมูลแต่ละประเภทและข้อมูลของผู้ทำวิจัยอย่างไร
  7. ให้คำแนะนำการเรียบเรียงเนื้อหาและจัดทำตารางสำหรับการนำเสนอข้อมูลในส่วนของผลการศึกษาหรือผลการวิจัยที่ถูกต้อง เหมาะสมและทันสมัย
  8. การจัดทำบทความวิจัยหรือรายงานวิจัยฉบับย่อเพื่อตีพิมพ์
  9. ขั้นตอนการนำเสนอส่งตีพิมพ์บทความที่ยุ่งยากและมีมาตรฐานสูงอย่าง isi หรือ scopus ทำอย่างไร ต้องเตรียมตัวอย่างไร เขียนบทความอย่างไร และต้องแก้ไขเนื้อหาอย่างไรบ้าง

รับทำวิจัย  รับทำวิทยานิพนธ์  รับทำดุษฎีนิพนธ์  รับทำสารนิพนธ์  รับทำค้นคว้าอิสระ  รวมถึง บริการรับทำรายงานภาษาอังกฤษ  รับทำรายงานด่วน  รับทำ Essay  รับทำ Assignment รับทำ report

รับทำรายงานการวิจัย  รับเขียนบทความวิจัย  บริหารธุรกิจ  MBA  MPA   MPPM  M.Econ D.B.A.  DPA. PH.D   พาณิชยศาสตร์และการบัญชี  ศิลปกรรมศาสตร์  รัฐศาสตร์  รัฐประสาสนศาสตร์  การจัดการศึกษา  บริหารการศึกษา  ประเมินหลักสูตร  บริหารการศึกษา  การจัดการภาครัฐและเอกชน  วิจัยเศรษฐศาสตร์  การจัดการ  ทรัพยากรมนุษย์  โลจิสติกส์และจัดการโซ่อุปทาน เป็นต้น

 

 

รับจ้างทำวิจัย รับจ้างทำวิทยานิพนธ์

รับจ้างทำวิจัย รับจ้างทำวิทยานิพนธ์