การใช้STATA ข้อมูลอนุกรมเวลา

การใช้STATA ข้อมูลอนุกรมเวลา

การวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลด้วย STATA การใช้STATA ข้อมูลอนุกรมเวลา 

การใช้STATA ข้อมูลอนุกรมเวลา : โปรแกรม STATA เป็นเครื่องมือหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์(Application) ที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นให้เหมาะกับงานวิจัยที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data)   ได้รับการยอมรับและถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ที่เป็นงานวิจัยทางการเงินและเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ในงานวิจัยอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี  การใช้STATA ข้อมูลอนุกรมเวลา เป็นที่นิยมใช้แพร่หลายมากที่สุดโปรแกรมหนึ่ง 

การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา ด้วยโปรแกรมSTATA

ผู้ทำวิจัยต้องเริ่มศึกษาลักษณะของข้อมูลอนุกรมเวลาเสียก่อน  เนื่องจากข้อมูลมีอยู่หลายประเภทหลายรูปแบบ และข้อมูลแต่ละประเภทจะมีข้อจำกัดในการ วิเคราะห์แตกต่างกันไป  โดยเฉพาะข้อมูลประเภทอนุกรมเวลา  ต้องมีการทดสอบปัญหาต่าง ๆ ของตัวแบบทางเศรษฐมิติ  หรือ  estimation and problem of econometrics models  ผู้ทำวิจัยที่มีข้อจำกัดเรื่องความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐิมิติ  มักจะมีปัญหาและตกม้าตายตั้งแต่ในขั้นตอนนี้ เพราะข้อมูลอนุกรมเวลาก่อนนำไปทดสอบตามแบบจำลองที่เลือกหรือกำหนดจะต้อง ทดสอบปัญหาของตัวแบบทางเศรษฐมิติก่อนเสมอ  บางแบบจำลองต้องทดสอบปัญหาตัวแบบเบื้องต้นมากถึง 5 การทดสอบ หรือ 5 ปัญหา เรียกย่อๆ สำหรับนักวิจัยด้านเศรษฐมิติคือ ปัญหา autocor , multicol , hetero , normal และ stationary

งานวิจัยด้านการเงิน และ วิจัยเศรษฐศาสตร์  วิศวกรรมการเงิน วิทยาศาสตร์การเงิน เกือบทั้งหมดที่ต้องอาศัยโปรแกรม EVIEWS และ STATA ในบางแบบจำลองที่ใช้เศรษฐมิติกำกับ  

เป็นการศึกษาศึกษาเพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น/อิสระ (Indenpendent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables)   เช่น ข้อมูลปริมาณ (Volume) การส่งออก/นำเข้า , ราคาปิด/เปิดหลักทรัพย์,ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ , ราคาน้ำมัน (Oil Price)
โดยเฉพาะข้อมูลของตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค ได้แก่ , อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate),ผลผลิตมวลรวมประชาชาติเบื้องต้น (Gross Domestics Product :GDP) , ปริมาณเงิน (Money Supply) , อัตราเงินเฟ้อ (Inflation,ในทางปฏิบัติมักใช้  CPI มากกว่า) , อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ , อัตราการว่างงาน (Unemployment) เป็นต้น

ปัญหาและอุปสรรค หรืออาจจะเรียกว่า “ความโหด” ของ การใช้ STATA

ใน การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์/ความต้องการ/สมมติฐานของงานวิจัย ไม่ได้อยู่ที่การเขียน Syntax แต่อาจจะอยู่ที่การเลือกแบบจำลอง (Model) ที่เหมาะสมกับงานวิจัย   ดังนั้น  การทำความเข้าใจแบบจำลอง (Model) ที่เลือกใช้ในงานวิจัย   โดยเฉพาะนักวิจัยที่ไม่มีพื้นฐานด้านเศรษฐมิติ (Econometrics) หรืออาจจะมีบ้างแต่ไม่ลึกซึ้งในระดับที่ทำความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้  และปัจจุบันมีคู่มือ STATA
รวมทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐมิติที่อธิบาย และทำความเข้าใจได้อย่างแพร่หลายกว่าในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาที่เป็น ภาษาอังกฤษ ท่านสามารถดาวน์โหลดหรือดูจาก YOUTUBE และศึกษาด้วยตัวท่านเองได้  หรือแม้แต่ภาษาไทยก็สามารถหาอ่านและดาวน์โหลดได้ฟรีจากในอินเตอร์เน็ตได้ เช่นกันแต่แบบจำลองอาจจะไม่ทันสมัยหรือลึกซึ้งมากเท่ากับที่เผยแพร่เป็นภาษา อังกฤษ

ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่าง EVIEWS และ STATA กับ SPSS  

มีนักวิจัยหลายท่านที่ยังวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา ด้วย SPSS    แม้โปรแกรม SPSS จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลประเภทอนุกรมเวลาได้  แต่ EVIEWS มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลประเภทนี้มากกว่า  หรืออาจกล่าวได้ว่า โปรแกรม EVIEWS ถูกออกแบบมาสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทอนุกรมเวลาอย่างแท้จริง  เพราะสามารถปรับข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาตามแบบจำลองหรือวิธีการ (Model&Method) ได้เป็นอย่างดี  เช่น การปรับข้อมูลหรือจัดการข้อมูลของปัจจัยหรือตัวแปรที่ศึกษาในเวลาต่างกัน  กล่าวคือ ตัวแปรที่ไม่ได้อยู่ในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรือแม้กระทั่งรายปี  ซึ่งบางครั้งตัวแปรหรือปัจจัยที่นำมาวิเคราะห์อาจจะมีทั้งข้อมูลที่เป็นราย วันหรือรายสัปดาห์ เช่น ราคาปิด(เปิด) ของหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์, ข้อมูลรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี เช่น CPI(Consumer Price Index) และตัวแปรเชิงเศรษฐกิจมหภาคต่าง ๆ (Macro Econometrics Variable) ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย (Interrest Rate) อัตราเงินเฟ้อ (Inflation) อัตราการว่างงาน (Unemployment) ผลผลิตมวลรวมประชาชาติเบื้องต้น (Gross Domestics Product : GDP)

ตัวอย่างสถิติและแบบจำลองที่มีการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม EVIEW และ STATA

–  ARMA
–  ARIMA Model(Box-Jenkins Methodology /Box-Jenkins Model)
–  Multicollinearity , Autocorrelation , heteroscedasticity and Unit Root Test
–  Ordinary Least Square Method หรือ OLS
–  ARIMA
–  ARCH
–  GARCH , MGARCH , EGARCH , SGARCH , Bi-Variate GARCH
–  Cointegration and Error Corection  Model (ECM)
–  Granger Causality
–  Panel Cointegration
–  Logit
–  Probit

ตัวอย่างงานวิจัยที่นิยมใช้โปรแกรม STATA ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์/ดัชนีหลักทรัพย์/อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
 • การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออก/การนำเข้า/การบริโภค
 • การศึกษาความผันผวน(Volatility)/การส่ง ผ่านความผันผวน (Volatility Transmission)และปัจจัยที่ส่งผลต่อความผันผวน (Factors Affecting On) ของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) / ราคาน้ำมัน เป็นต้น
 • การศึกษาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว และการปรับตัวระยะสั้น (Cointegration and Error Correction) ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนกับปริมาณการส่งออก(นำเข้า)/การเติบโตทางเศรษฐกิจกับ อัตราว่างงาน (Unemployment) เป็นต้น
 • การศึกษาความเต็มใจจะจ่ายของนักท่อง เที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว/การปรับปรุงสภาพแวดล้อม/การกำจัดของเสียและ มลพิษ/การอนุรักษ์และดูแลสภาพแวดล้อม
 • ฯลฯ 
ตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้ STATA
 1.  ปัจจัยที่มีโอกาสทำให้เกิดพัฒนาการด้านการใช้ภาษาไม่สมวัย ในเด็กอายุ 9 เดือน ในเขตจังหวัดขอนแก่น
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาบริษัทในกลุ่มหุ้นสามัญขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
 3. ความแตกต่างของโครงสร้างการเงิน ต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจโรงพยาบาล เอกชน กรณีศึกษาธุรกิจโรงพยาบาลในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาคอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้า ในระยะทาง 1 กิโลเมตร ในเขตศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ของ กรุงเทพมหานคร โดยใช้ HEDONIC PRICING MODEL
 5.  ความชุกและปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อการ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในเขตพื้นที่อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์

 

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ การใช้STATA ข้อมูลอนุกรมเวลา
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ การใช้STATA ข้อมูลอนุกรมเวลา

อ้างอิง

 1. รับทำวิจัย
 2. รับทำวิทยานิพนธ์

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย